Địa Tạng Vương là ai? Tìm hiểu về vị Bồ Tát dòng dõi Bà-La-Môn này.

Địa Tạng Vương là ai? Tìm hiểu về vị Bồ Tát dòng dõi Bà-La-Môn này.

Địa Tạng Vương là ai? Tìm hiểu về vị Bồ Tát dòng dõi Bà-La-Môn này.

Thuở sinh thời, ngài được sinh ra ở trong một gia đình cơ bản vốn là thuộc dòng dõi  là Bà-La-Môn. Ngài được coi là một người mà vô cùng vừa có tài vừa có đức. Nhưng tuy nhiên thì mẹ của ngài – người hay được gọi là bà Thanh Đề thì lại mang tring mình nhiều sát nghiệp. Khi mà bà Thanh Đề đã chết đi, bà bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục. Và bà chịu đủ hết mọi trừng phạt thích đáng đau đớn và không thể nào siêu thoát. Với một tấm lòng đầy hiếu thảo của mình, bà Mục Kiền Liên cũng đã thiền định để niệm Phật ngay trước linh cữu của bà nhiều ngày. Hành động này cũng đã động vào chân tâm cho đến tận đức Phật. Đức Phật đã chỉ cho Ngài được một con đường đi. Và đó diễn ra vào ngày là 15/7 âm lịch, khi đó Ngài và cùng các chư tăng sẽ tổ chức ra một buổi lễ riêng để có thể cầu nguyện đúng và hộ niệm đến tận cửu huyền thất tổ cũng như cả mẹ Ngài. Ngài đã làm theo và rồi cuối cùng thì mẹ Ngài bà cũng được giải thoát. Kể từ đó, thường ngài sẽ được đức Phật là thích ca đã nhận làm đệ tử. Địa Tạng Vương. Bồ tát hay ngồi trên với linh thú Đề Thính.

Địa Tạng Vương là

Địa Tạng Vương- một vị Bồ Tát, bàn tay trái ngài cầm như ý châu, còn tay phải thì cầm tích trượng và có 6 vòng. Nó tượng trưng được lục đạo luân hồi và có nghĩa là muốn cứu độ được hết cho mọi chúng sinh ở trên thế gian. Sứ mệnh riêng của Ngài – một Địa Tạng Vương, một vị bồ tát nhằm là để cứu độ cho mọi chúng sinh ngay từ trên trời rồi cho tới địa ngục. Bên cạnh là ý nghĩa rất vĩ đại là cứu độ được hết thảy đối với chúng sanh ở trong lục giới, thì tượng Địa Tạng Vương. Bồ Tát còn có mang một ý nghĩa sâu xa. Đó cũng chính là một biểu tượng đến cho tâm địa ẩn sâu của mỗi chúng ta. Địa được hiểu có nghĩa như là mặt đất, còn Tạng thì có nghĩa hiểu là dung chứa. Mặt đất thì có thể dung chứa được với tất cả mọi vật, thường thì tâm bên trong ở con người cũng sẽ như vậy. Nó dung chứa cho cả cái thiện và cả cái ác. Bồ Tát Địa Tạng luôn nguyện cứu độ tới mọi chúng sinh ở trong địa ngục để mới thành Phật, và cũng như là người tu hành đã nguyện chuyển hóa được tất cả mọi những hạt giống nào xấu ác ở trong tâm để trở thành điều thiện. Và như vậy thì cũng đã là hóa thành Phật.

Xem thêm  Những thần hộ pháp xuất hiện nhiều ở các ngôi chùa của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon